Přihláška na tábor

Údaje o účastníkovi tábora

Údaje o veškerých zdravotních či povahových zvláštnostech, kvůli kterým dítě potřebuje zvláštní péči (např. alergie, dieta, pravidelně užívané léky) uvádějte prosím co nejpodrobněji. Nedostatečná informovanost táborových zdravotníků a vedoucích jim nejen znesnadňuje práci, ale může mít velice neblahé důsledky také pro dítě. Dětem i rodičům zaručujeme maximální diskrétnost.

Údaje o zákonném zástupci

Telefon uvádějte včetně mezinárodní předvolby (Pro ČR: +420)

Poznámky

Zde můžete uvést jakékoli další údaje či zvláštní požadavky.

Vyplnění přihlášky

K přihlášení na tábor je nutné vyplnit tuto online přihlášku.

Podmínky přijetí účastníka na tábor jsou uvedeny níže, nebo si je můžete vytisknout.

Po odeslání webového formuláře dojde k uložení vyplněných údajů a bude automaticky odeslán email na uvedené adresy zákonných zástupců obsahující potvrzení o přijetí informací a odkazem na možnost si přihlášku vytisknou. Vytištěnou přihlášku ovšem nepožadujeme a možnost tisku slouží pouze pro vaše případné potřeby.

Přihlášku nejdéle do dvou pracovních dnů potvrdíme na uvedené emailové adresy.

Přihláška

k pobytu na letním dětském jazykovém táboře pořádaném občanským sdružením PearFaction (Javorová 313, Vestec, 252 42, IČ: 01417941), dále jen PearFaction, v táborové základně Pustá Rybná v termínu 14. 7. – 28. 7. 2024

Platební podmínky

 1. Zákonní zástupci dítěte se zavazují do 31. 5. 2024 uhradit částku za pobyt ve výši 9.000,- Kč na účet PearFaction ( 2600380093/2010 pro platbu v CZK nebo 2600380093/8330 pro platbu v EUR )
 2. PearFaction se, při odhlášení dítěte z tábora (dítě lze odhlásit písemnou formou, tedy dopisem nebo e-mailem), zavazuje vrátit:
  1. do 30. 4. 2024 100% ceny
  2. do 31. 5. 2024 70% ceny
  3. do 14. 7. 2024 30% ceny
 3. Pokud se dítě bez omluvy nedostaví k odjezdu na tábor, PearFaction má nárok ponechat si celou částku!

Podmínky přijetí účastníka na tábor

Odesláním přihlášky a zaplacením ceny stanovené v platebních podmínkách zákonní zástupci dítěte potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími podmínkami přijetí účastníka na tábor:

 1. Zákonní zástupci jsou povinni nejpozději v den odjezdu na tábor odevzdat zástupcům PearFaction průkaz pojišťovny dítěte či jeho kopii, platné potvrzení lékaře a čestné prohlášení o bezinfekčnosti (sekce V a VI této přihlášky).
 2. Zákonní zástupci se zavazují uvést pravdivé údaje o veškerých zdravotních či povahových zvláštnostech, kvůli kterým dítě potřebuje zvláštní péči (např. alergie, dieta, pravidelně užívané léky).
 3. Ze zkušenosti víme, že návštěvy na táboře nepůsobí dobře na psychický stav dětí a narušují chod tábora. Návštěvy jsou proto povoleny jen po předchozí domluvě s hlavním vedoucím a jen ze závažných důvodů. Porušení tohoto bodu přihlášky může být posuzováno jako porušení podmínek přijetí dítěte na tábor.
 4. V případě nenadálých vážných zdravotních komplikací jsou zákonní zástupci povinni na vlastní náklady zajistit odvoz dítěte z tábora.
 5. Na všechny účastníky tábora se vztahuje táborový řád a denní režim.
 6. V případě obzvlášť závažných kázeňských prohřešků proti táborovému řádu může být dítě vyloučeno z tábora. K vyloučení dítěte z tábora může dojít také v případě, že bude v průběhu tábora zjištěno porušení některé z podmínek přijetí dítěte na tábor. Zákonní zástupci se zavazují jej v takovém případě na vlastní náklady bez prodlení z tábora převzít.
 7. Zákonní zástupci se zavazují bez prodlení uhradit případnou škodu, kterou by dítě prokazatelně způsobilo.
 8. Na tábor není dětem dovoleno brát alkohol, cigarety, drogy a jakékoli zbraně. Také cennosti (elektronika, šperky) nedoporučujeme na tábor brát. Cennosti a peníze si lze uschovat u vedoucích. Za cenné předměty, které nebyly uloženy u vedoucích, PearFaction neručí.
 9. Zákonní zástupci i dítě souhlasí s pořizováním obrazových a zvukových záznamů (fotografie, video) dítěte v rámci táborových činností, s archivací těchto záznamů a s jejich použitím při prezentaci a propagaci tábora např. v tisku, na internetu atd.
 10. Osobní údaje dítěte a údaje o jeho zdravotním stavu budou použity pro provoz tábora a pro výkon zdravotní péče na táboře. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novelizací.
 11. Nebude-li dítě na tábor přijato z důvodu nesplnění některé z podmínek přijetí, vrací PearFaction 30% ceny pobytu. V případě, že bude dítě z tábora v jeho průběhu vyloučeno nebo pobyt z jiného důvodu přeruší, má PearFaction nárok ponechat si celou částku za pobyt.
 12. Zákonní zástupci souhlasí s tím, že používání mobilních telefonů a obdobných komunikačních zařízení účastníky bude během tábora omezováno na předem domluvené termíny a časy (typicky jednou za 2-3 dny). V případě, kdy je nutné se s táborníkem spojit je možné kontaktovat hlavního vedoucího, který mobilní telefon táborníkovi předá a umožní mu v soukromí si hovor vyřídit.