Výuka angličtiny na táboře s rodilým mluvčím

Rodilý mluvčí hovoří se skupinkou starších dětí na letní táborě s angličtnou a příběhem
Rodilý mluvčí vede výuku angličtiny na anglické táboře s příběhem
Děti sedící v přírodě na dopolední výuce angličtiny
Dopolední výuka angličtiny v přírodě u nejpokročilejších táborníků.

Výuka angličtiny

Angličtinu se na našem táboře učíme téměř každé dopoledne. Lekce trvají 3–4 hodiny, vyučovací doba je závislá na únavě dětí. Pokud to počasí dovolí, učíme se v přírodě – na louce nebo v lese, před deštěm býváme nuceni schovat se v zastřešených prostorách tábořiště.

Specifický přístup

Ve výuce se snažíme o individualizovaný přístup k dětem. Vycházíme z jejich věku, zájmů a dosažené úrovně znalosti angličtiny. Podle těchto kritérií je rozdělujeme na skupinky čítající kolem 10 dětí, v nichž se pak celé dva týdny učí. Rozdělení do skupin umožňuje každému dítěti, aby pracovalo podle svých jazykových možností, zájmů a tempa. Lektor se zase v početně menší skupině může lépe soustředit na potřeby jednotlivce.


Komunikace a praktické využití angličtiny

Při výuce klademe důraz na komunikaci a praktické využití angličtiny. To ovšem neznamená, že bychom rezignovali na gramatiku – vždyť bez její znalosti komunikovat nelze. Využíváme metody projektového a inscenačního vyučování, spočívající v aplikaci anglického jazyka na řešení modelových situací, připomínajících ty, s nimiž se děti setkávají v běžném životě. Skrze tyto situace si tedy děti zkouší uplatňovat angličtinu v praxi.

S rozvojem komunikačních dovedností nemálo pomáhá rodilý mluvčí, který se našeho tábora účastní. Nezapojují se jen do dopolední výuky angličtiny, ale jsou s námi na táboře pořád, například i během odpoledních her. Dětem pomáhají s přízvukem a umožňují jim angličtinu zažít jako skutečný dorozumívací prostředek.

Gramatika zajímavou formou

Gramatiku a slovíčka, která děti potřebují znát k tomu, aby mohly dané modelové situace řešit, si osvojují metodou didaktické hry, tedy pro ně atraktivní, zábavnou a příjemnou formou.

Práce ve skupině

Výše uvedené metody umožňují, aby děti pracovaly ve skupině. Díky této organizační formě výuky se učí nejen anglickému jazyku, ale také spolupráci, sebeovládání a komunikaci s ostatními.

Děti spolupracující na tvorbě plakátu
Spolupráce mladších táborníků na projektu během dopolední výuky angličtiny.

Přihlaste své dítě!

Využijte letní prázdininy vašich nejmilejších smysluplně na letním dětském táboře s angličtinou.